Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci Deal Real Estate so sídlom: Štúrová 32, 03101, Liptovský Mikuláš (ďalej len „DRE“ alebo „my“). Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime:

  • všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”);
  • vzhľadom na naše postavenie a špecifické úlohy, ktoré vykonávame sa na niektoré účely spracúvania osobných údajov vzťahuje aj tretia časť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), pričom niektoré účely spracúvania sa riadia aj druhou časťou Zákona o ochrane osobných údajov;

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na beno-ZVNC-dealrealestate.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je príslušná zodpovedná osoba pôsobiaca v uvedených organizačných zložkách.

DRE vystupuje vo vzťahu k nižšie uvedeným účelom ako prevádzkovateľ.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

Zákonník práce; Zákon o odmeňovaní; Zákon o náhrade

príjmu; Zákon o dani z príjmov; Zákon o zdravotnom

poistení; Zákon o sociálnom poistení; Zákon o službách

zamestnanosti;

Zákon o sociálnom fonde

Zmluvy

Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Obchodný zákonník; Občiansky zákonník; Zákon o 

slobodnom prístupe k informáciám; Zákon o cenách;

Zákon o sociálnom fonde; Zákon o nájme;

Súdne spory

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Občiansky súdny poriadok; Civilný sporový poriadok,

Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

Účtovné doklady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov;

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2